Südtirol Pass | AltoAdige Pass - FAQ

ADURVANZA (9)

Tl cajo che l viac ne vën nia fat (pervia de streich, cancelazion, tardivanza, sostituzion cun n auter mesun, y nsci inant) possen cancelé la cunvalidazion metan daujin l pass al cunvalidëur y chiran ora la icona de cancelazion (n pass straicà ora cun na rissa cuecena) metan ala fin inò l pass daujin al cunvalidëur per cunfermé.
Mëtede verda: sce l viac ne vën nia cancelà uniral ratà.

Sce fajëis n viac de cunliamënt vën la trassa Laives-Bulsan calculeda nsci:

 • Laives-Bulsan: 7,67 km (distanza te chilometri),
 • Bulsan-Bulsan: 10 km (la distanza vën stabilida cunvenzionalmënter cun 10 km per la zona urbana).

De ndut: 17,67 km

Sce ne assais nia fat l viac de cunliamënt dla trassa Laives-Bulsan ve fossel mé unit calculà 10 km (distanza minima calculeda per uni viac).

Bonamënter se àl purtà pro n problem tecnich.

Prion bel de senialé l fal sun nosta plata www.sii.bz.it/altoadigepass/ o, sce ne ëis nia azés a internet, de cuntaté l 0471 1656 151.

L ie assé de un n Südtirol Pass per pudëi se nuzé de duc i mesuns de trasport dl Sistem de trasport ntegrà dl Südtirol.

Sun i mesuns publics dl sistem de Trasport Ntegrà Südtirol.

Te tramedoi caji cun l Südtirol Pass, spezifican pra l check in.

Sce n ne fej nia l check out vëniel calculà la trata de viac intiera nchin pra la stazion de destinazion dla curiera.

CUNTRAT (10)

L servisc vën abilità automaticamënter canche n fej la dumanda a cundizion che ëis dat ite sot a "Cuntrac" vosc numer de fonin (per giapé la nfurmazion tres sms) y/o vosta adres e-mail (per giapé la nfurmazion tres via e-mail). Sce ne giapëis deguna nfurmazion cialëde te vosc account persunel sce i dac ie da udëi iló y sce i ie unic dai ite sciche l toca (menù "Cuntrac" - "Mostra su" - "Muda i dac dl cuntrat").

Per stlù l cuntrat Südtirol Pass muessen jì pra la purtela dla chertes y scrì ora l formuler aposta. Do che n l à scrit ora l dàn ju pra la purtela adum cun la cherta dl Südtirol Pass.

Tl cajo de n account dla sort Postpaid (cun faturazion fata dadedò) ne iel nia de bujën fé mo zeche d’auter: la cherta unirà dejativeda y l debit amudlà nchin a chël mumët (sce l nen ie un) unirà adebità tla proscima fatura.

MËTËDE VERDA! Sce la cherta vën cunsenieda tl tëmp d’emiscion dla fatures pudëssa la stlujura se spusté al tëmp de faturazion suzessif; l utënt pudëssa perchël giapé nchin doi fatures do che l à dat ju si cherta.

Tl cajo de n account dla sort Prepaid (a reciarieda) iel de bujën dé sëura tl formuler i dac de banca de n cont atif. Chësc ie de bujën acioche i scioldi restei sun l cont virtuel prepaid posse unì retui do la calculazion finela.
Tl cajo che l resulteie n credit (ala fin saldo de > 0) unirà chësc retù tres trasferimënt bancher.
Tl cajo che l resulteie n debit (ala fin saldo < 0) uniral scrit ora na fatura cun la soma de debit che ie da paië tres trasferimënt bancher.
Tl cajo che l utënt ne n’à nia n cont bancher muessel jì tla sënta dla STA - Südtiroler Transportstrukturen AG per giapé la defrënzia, for do l calcul dl saldo ala fin.

MËTËDE VERDA! Do avëi dat ju la cherta muessen aspité nchin 3 mënsc dan che la soma de rest vënie retuda (sce l ie n credit) o dan che l vënie dat ora la fatura (sce l resultea n debit). Chësta tardivanza ie de bujën per avëi la calculazion segura, drëta y definitiva de duta la transazions fates.

L duplicat per Südtirol Pass, EuregioFamilyPass Südtirol, Südtirol Pass abo+ y Südtirol Pass 65+ costa 20 euro.

L Südtirol Pass possa unì ativà diretamënter do che n l à giapà, pernanche n à registrà da si account persunel duc i documënc che ie debujen per l’ativazion o do che n i à mandei per posta al ufize servisc.

Chi che fej dumanda muessa avëi almanco n mut/na muta sota 18 ani.

Ie posse bloché l Südtirol Pass y me damandé l duplicat online da mi account persunel o pra la purtela de venduta dla chertes. L sarà oradechël nce puscibl senialé tres telefonn la perduda dla cherta pra la Hotline Info Mubiltà 840 000 426. L duplicat costa 20 euro.

 1. Adebitatamënt automatich sun l contocurënt (Sepa Direct Debit - soluzion cunsieda).
 2. Reciarieda periodica:
  • pra la purtela dla chertes,
  • pra la purteles dla chertes automatiches,
  • sun l mesun de trasport (pra vel’ cunzesciuneres),
  • cun la carta de credit sun l account persunel al’adres www.mobilitaaltoadige.info/altoadigepass/
  • o tres internet banking (per la banches abilitedes).

La validità anuela ie renuveda automaticamënter.

 • L codesc fischel dl damandënt y sce n cajo nce di autri cumëmbri dla familia (sce l vën damandà l Südtirol Pass per l partner maridà y/o i mutons che ne ie mo nia de majera età).
 • Sce é bele n abunamënt: l numer dl abunamënt atuel per l trasport local.
 • Per chi che chir ora l paiamënt cun adebitamënt sun l cont de banca: la coordinedes bancheres (IBAN, codesc SWIFT/BIC, banca y filiala).

L Südtirol Pass possa unì damandà da duc i zitadins dla Union Europeica y dla Svizra o da chi che lëura o studieia tla Provincia de Bulsan.

L sistem tarifer vëij danora alesiramënc per viages metui adum da deplù trates. Perchël iel de bujën per l calcul dl cost de n viac raté for duta la trates fates cun n abonamënt te n dì.

L calcul definitif possa perchël mé unì fat canche i dac de duc i mesuns che tol pert a al sistem tarifer ie a despusizion. Per schivé aspitanzes longes y "bujes" tl saldo despunibl sun l cont virtuel, sciche nce l tré ju de somes de truep dis dutes te n iede, vëniel fat na sciazeda de cosć per la "ultima cunvalidazions". Pervia che l ie na sciazeda possa chësta zifra se defrenzië dal priesc reél. Perchël vëniel fat do l calcul definitif, sce l ie de bujën, n avaliamënt.

I dac de viac ruva dai mesuns de trasport (corieres) y dala stazions cun na cërta tardivanza che va da puecia ëures a n valgun dis.

L credit sun l cont virtuel vën mé ajurnà canche i dac ruva tla zentrela, y perchël possel vester che n dì, canche n ne ie nia furnei nzaul, ruva i dac di viages che n à fat n i dis dant. Nsci se porta pro l arbassamënt dl credit.

L servisc vën abilità automaticamënter canche n fej la dumanda a cundizion che ëis dat ite sot a "Cuntrac" vosc numer de fonin (per giapé la nfurmazion tres sms) y/o vosta adres e-mail (per giapé la nfurmazion tres via e-mail). Sce ne giapëis deguna nfurmazion cialëde te vosc account persunel sce i dac ie da udëi iló y sce i ie unic dai ite sciche l toca (menù "Cuntrac" - "Mostra su" - "Muda i dac dl cuntrat").

 1. Adebitatamënt automatich sun l contocurënt (Sepa Direct Debit - soluzion cunsieda).
 2. Reciarieda periodica:
  • pra la purtela dla chertes,
  • pra la purteles dla chertes automatiches,
  • sun l mesun de trasport (pra vel’ cunzesciuneres),
  • cun la carta de credit sun l account persunel al’adres www.mobilitaaltoadige.info/altoadigepass/
  • o tres internet banking (per la banches abilitedes).

TARIFES (8)

Tl cajo dla curiera vën la distanza calculeda sun la linia, chësc uel dì la distanza calculeda tulan n cunscidrazion la lueges tuchedes sun l percurs. Na linia plu direta possa perchël curì na mëndra distanza.
Tl cajo dla ferata vëniel alincontra for calculà l percurs plu diret.

Tl cajo dla curiera vën la distanza calculeda sun la linia, chësc uel dì la distanza calculeda tulan n cunscidrazion la lueges tuchedes sun l percurs. Na linia plu direta possa perchël curì na mëndra distanza.
Tl cajo dla ferata vëniel alincontra for calculà l percurs plu diret.

L viac che resultea de 10 KM plu lonch cuntën dessegur nce na trata urbana. Sun l cont dl utënt, o sun la conta possen udëi da ce trates che l viac ie metù adum.

L cost dl viac vën faturà n pert n basa ala fascia tarifera da dant, n pert a chëla da śën.

Ajache per uni viac vëniel fat n turondamënt che cumporta na defrënzia tla spëisa cuntlujiva.
Ejëmpl: na persona che ie tla prima fascia furnea 10 iedesc cun la ferata da Maran a Bulsan (32,96 km tariffari). I „chilometri acumulei” sarà 32,96x10=329,6 y l cost sarà per uni viac de 32,96x0,12=3,9552 turondà a 3,96 euro per de ndut 10 viages al cost de 39,60 euro mpede 39,55 euro.

Sce fajëis n viac de cunliamënt vën la trassa Laives-Bulsan calculeda nsci:

 • Laives-Bulsan: 7,67 km (distanza te chilometri),
 • Bulsan-Bulsan: 10 km (la distanza vën stabilida cunvenzionalmënter cun 10 km per la zona urbana).

De ndut: 17,67 km

Sce ne assais nia fat l viac de cunliamënt dla trassa Laives-Bulsan ve fossel mé unit calculà 10 km (distanza minima calculeda per uni viac).

Ajache ntant ie vosta fascia tarifera mudeda. Per ejëmpl ie vosta tarifa mudeda da 12 a 8 cent al km pernache ëis superà i 1001 km.

Chi che fej dumanda muessa avëi almanco n mut/na muta sota 18 ani.

VIAGES (6)

I dac de viac ruva dai mesuns de trasport (corieres) y dala stazions cun na cërta tardivanza che va da puecia ëures a n valgun dis.

L credit sun l cont virtuel vën mé ajurnà canche i dac ruva tla zentrela, y perchël possel vester che n dì, canche n ne ie nia furnei nzaul, ruva i dac di viages che n à fat n i dis dant. Nsci se porta pro l arbassamënt dl credit.

Ajache per uni viac vëniel fat n turondamënt che cumporta na defrënzia tla spëisa cuntlujiva.
Ejëmpl: na persona che ie tla prima fascia furnea 10 iedesc cun la ferata da Maran a Bulsan (32,96 km tariffari). I „chilometri acumulei” sarà 32,96x10=329,6 y l cost sarà per uni viac de 32,96x0,12=3,9552 turondà a 3,96 euro per de ndut 10 viages al cost de 39,60 euro mpede 39,55 euro.

L sistem ne ie nia stat bon de recunëscer l check-in y l check-out y perchël resultëiel doi viages defrënc.

Prion bel de senialé l problem sun nosta plata www.sii.bz.it/altoadigepass/ o, sce ne ëis nia azés a internet, de cuntaté l 0471 1656 151.

Ajache l cost dl viac depënd dai raions tariferes y nia dala fermedes.

Chësc depënd dal sistem tarifer nuef che vëij danora n calcul dla tarifes sun la basa chilometrica lieda a na scemplificazion dla rë de trasport provinziela (zones tariferes uniformes cun distanzes standard). La rë de trasport provinziela dà dant la zones tariferes singules, la fermedes de uni zona tarifera y la distanzes danter la zones tariferes singules. Chësta distanzes vën definedes te na maniera uniforma y ndependëntmënter dal mesun de trasport nuzà.