Ie é n Südtirol Pass prepaid (da ciarië su), co feji pa a abilité l servisc de nfurmazion tres sms y/o tres e-mail che me dij che l credit fina via?

L servisc vën abilità automaticamënter canche n fej la dumanda a cundizion che ëis dat ite sot a "Cuntrac" vosc numer de fonin (per giapé la nfurmazion tres sms) y/o vosta adres e-mail (per giapé la nfurmazion tres via e-mail). Sce ne giapëis deguna nfurmazion cialëde te vosc account persunel sce i dac ie da udëi iló y sce i ie unic dai ite sciche l toca (menù "Cuntrac" - "Mostra su" - "Muda i dac dl cuntrat").