Crissa orares

Duta la sortes Duta la sortes
Adressa (streda o plaza) Adressa (streda o plaza)
Fermedes Fermedes
Luesc da udëi Luesc da udëi
Mët ite da redëus
Duta la sortes Duta la sortes
Adressa (streda o plaza) Adressa (streda o plaza)
Fermedes Fermedes
Luesc da udëi Luesc da udëi
Mueta Destinazion

Opzions avanzedes

A pé

Cunscidré nce la fermedes a na distanza de al plu menuc a pe da chëles de partënza y de destinazion.

Opzions de cunliamënt:

i cunliamënc plu a slune
cunliamënc ulache n ne muessa nia mudé suvënz
cunliamënc ulache n ne muessa nia jì truep a pe

Nfurmazions sun i priejes

I priejes mustrei su ie ndicatives.

Per chi che à l Südtirol Pass, l Südtirol Pass abo+ y l Südtirol Pass 65+ per i viages fac tl cheder de cumpetënza dl sistem de trasport ntegrà dl Südtirol iel preudù na tarifa mascima al dì de 15 euro, che curespuend al priesc dla Mobilcard adulc per 1 n dì.

Chi che à la ÖBB-Vorteilscard possa se nuzé dla reduzions preududes da chësta cherta sun la trates austriaches y sun la ferates ulache la vel, sce la ie unida registreda dant tres l portal Südtirol Pass o sce presenteda tl mumënt che n compra la cherta.
Per i jëuni sot a 15 ani iel udù danora la reduzion aplicheda dala ÖBB sun la trates de si cumpetënza.

Per deplù nfurmazions sun l sistem tarifer prëibel jide ala plata "Nosta tarifes".

L ufize de trasport local de persones dla Provinzia Autonoma de Bulsan mantën l dërt de mudé i orars di servijes di mesuns. L unirà fat l puscibl per comuniché per tëmp y ëura la mudazions al publich. N ne se tol deguna respunsabltà per mudazions de orar nia aspitedes, gaujedes da rejons de majera forza che ne permët nia de mudé per tëmp y ëura i orars metui ora n publich.